Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia lekarza rodzinnego świadczy opiekę medyczną dla dorosłych:
od poniedziałku do piątku
08:00 – 18:00

Rejestracja tel. (32) 222 54 77

W przychodni obowiązuje rejestracja pacjentów, której można dokonać osobiście lub telefonicznie tel. (32) 222 54 77

Pacjenci przyjmowani są w dniu zgłoszenia lub na umówione terminy.

Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

– badania i porady lekarskie w trybie stacjonarnym oraz wizyty domowe,
– diagnostykę w zakresie ustalonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (badania laboratoryjne, RTG, USG),
– kierowanie na leczenie do poradni specjalistycznych, do szpitala i sanatorium,
– szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane,
– bilanse zdrowia,
– zabiegi pielęgniarskie (iniekcje), badanie ekg, pomiary ciśnienia tętniczego,
– opiekę pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej środowiskowo – rodzinnej,
– promocję zdrowia i działalność profilaktyczną.

Przy Poradni Lekarza POZ działa gabinet zabiegowy w których można wykonać:

– szczepienia przed zabiegami chirurgicznymi (przeciw WZW typu „B”),
– szczepienie przeciw zakażeniom Haemophilus influenzae – zapobiega zapaleniu opon mózgowo – rdzeniowym, zapaleniu krtani, zakażeniu ogólnoustrojowemu (posocznicy) wywołanych przez bakterię HiB,
– inne szczepienia ochronne jak szczepienie przeciw grypie, szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu,
– iniekcje domięśniowe, podskórne, dożylne,
– badania laboratoryjne krwi, moczu oraz innych materiałów biologicznych,
– EKG,
– spirometrię,
– czyszczenie uszu i kanału słuchowego,
– inhalacje.

W Poradni Lekarza POZ przyjmują:

  1. lek. med. Krzysztof Bromboszcz – specjalista medycyny rodzinnej
  2. lek. Anna Danielczuk

Transport sanitarny

Ubezpieczonemu, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem w wypadkach:

– konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej lub wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia, dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego.

W przypadkach nie wskazanych powyżej przejazd środkami transportu sanitarnego przysługuje odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Osoby chore na:
– choroby krwi i narządów krwiotwórczych,
– choroby nowotworowe,
– choroby oczu,
– choroby przemiany materii,
– choroby psychiczne,
– choroby skóry i tkanki podskórnej,
– choroby układu krążenia,
– choroby układu moczowo-płciowego,
– choroby układu nerwowego,
– choroby układu oddechowego,
– choroby układu ruchu,
– choroby układu trawiennego,
-choroby układu wydzielania wewnętrznego,
– choroby zakaźne,
– urazy i zatrucia,
– wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe, oraz posiadające orzeczenie I stopnia niesprawności, czyli zdolne do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby i korzystania ze środków transportu publicznego,

mogą skorzystać z transportu sanitarnego za pełną odpłatnością.

Natomiast osoby posiadające orzeczenie II stopnia niesprawności, czyli zdolne do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagające przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych – mogą skorzystać z transportu sanitarnego za 60% odpłatności.

Stopień niepełnosprawności ubezpieczonego określa lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, uwzględniając możliwość samodzielnego poruszania się oraz konieczność pomocy drugiej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego, ogólny stan zdrowia.

Lekarz dokonuje wpisu w dokumentacji medycznej oraz dokumentacji prowadzonej na potrzeby powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, oraz wydaje zlecenie na przewóz.

 

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od 1 października 2017 r.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.